Gehörlosennotruf

Телефон: 0800/133133 (SMS-Notruf)

Факс: 0800/133133 (Fax-Notruf)

E-mail: gehoerlosennotruf@polizei.gv.at (E-Mail-Notruf)

Сајт: