Gehörlosennotruf

Telefon: 0800/133133 (SMS-Notruf)

Faks: 0800/133133 (Fax-Notruf)

e-posta: gehoerlosennotruf@polizei.gv.at (E-Mail-Notruf)

Web sayfası: