Gehörlosennotruf

Telefono: 0800/133133 (SMS-Notruf)

Fax: 0800/133133 (Fax-Notruf)

E-Mail: gehoerlosennotruf@polizei.gv.at (E-Mail-Notruf)

Sito web: