Véase también
Intervención de crisis
Psicoterapia
Servicios social-psiquiátricos