Schmid Norman, Dr., Klinische Psychologie

3104 Stattersdorf, Putzgasse 29

telefon: 02742/73312

e-mail: praxis@schmid-schmid.at

webová stránka :

Klinisch-psychologische Diagnostik, Klinisch-psychologische Behandlung, Psychologische Therapie, Biofeedback, Neurofeedback, Hypnose

činný v
Sankt Pölten (Bezirk)
Sankt Pölten (Stadt)