Види и
Становање за избеглице
Становање за мајку и дете
Становање за младе
Становање за психички болесне људе
Становање за старије људе
Становање у циљу социјалне интеграције