všeobecnejšie informácie
Bezdomovci
špeciálne informácie
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
Domy pre starších bezdomovcov
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie
Pozri tiež
Denné centrá pre osoby bez domova
Domovy pre matky s deťmi