všeobecnejšie informácie
Bývanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Denné centrá pre osoby bez domova
Domovy a opatrovateľské ústavy