Gehörlosennotruf

Telefon: 0800/133133 (SMS)

Faks: 0800/133133

E-mail: gehoerlosennotruf@polizei.gv.at

Web stranica:

Topics
Gluhost
Hitni pozivi